Łącznik to słowo, które, jak sama nazwa wskazuje, łączy części zdania.

W języku angielskim występują trzy rodzaje łączników:

 • Łączniki zdań równorzędnych (coordinating conjunctions)
 • Łączniki zdań podrzędnych (subordinating conjunctions)
 • Łączniki współzależne (coorelative conjunctions)

Łączniki zdań równorzędnych

Wszystkie łączniki zdań równorzędnych są krótkimi wyrazami, które w angielskim często określa się jako "little conjunctions".

Należą do nich:

For – And – Nor – But – Or – Yet – So

Można je bardzo łatwo zapamiętać jako akronim FANBOYS – pierwsze litery.

Kiedy łączniki te łączą zdanie równorzędne, przeważnie stosuje się przed nimi przecinek (nie zawsze):

 • I want to become a doctor, but i don’t like learning.

Jeśli zdania równorzędne są właściwie wyważone lub krótkie, wielu pisarzy nie stosuje przecinka:

 • He moves slowly but thinks quickly.

!!!! Zawsze można użyć przecinek w zdaniach równorzędnych !!!!

Poprawnym jest również zastosowanie przecinka przed ostanią pozycją serii:

 • She is studying geography, math, writing, and drama.

Jeśli łącznik serii służy do połączenia wszystkich elementów serii, przecinek jest pomijany:

 • Geography and history and math are the main subjects that we will have to study.

Rozpoczynanie zdania od "And" lub "But"

Nie jest błędem zaczynanie zdania od łącznika "BUT" lub "AND". Zdania tego typu przyciągają uwagę.

Należy rozważyć czy:

 • zdanie będzie dalej odpowiednio działać bez początkowego łącznika
 • można je połączyć z poprzednim zdaniem

"But he knew that he could not be hers. He did not know how to be the light, he did not know how to give humanity, and he did not know how to love innocently."

AND (i)

Służy do:

 • łączenia wydarzeń chronologicznych."Ania gave me the book and waited for my reaction."
 • łączenia wydrzeń wynikających z siebie. "I heard the weather report and decided to go back home."
 • łączenia rzeczy kontrastujących (stosuje się często "BUT"). "She is brilliant and he has a pleasant personality.
 • wprowadzenia elementu zaskoczenia (czasami używa się "YET" w tym znaczeniu). "Mr. Kowalski is a wise man and suffers from inferiority complex."
 • podkreślenia, że jedno zdanie zależy od drugiego (zazwyczj pierwsze jest w trybie rozkazującym). "Read the book and you’ll know what it is about. "
 • do komentowania pierwszego zdania. "John started to fight with the teacher – and that surprised no one who knew him."

BUT (ale)

Służy do:

 • wyrażania kontrastu, który jest nieoczekiwany ze względu na pierwszą część zdania. "Johny crushed his car, but he could still drive it home."
 • przekazania pozytywnej informacji, która jest sprzeczną z informacją negatywną pierwszej części zdania (czasami stosuje się zwrot "on the contrary"): "George never gabbled, but always invested his money wisely."
 • połączenia dwóch rzeczy w znaczeniu "z wyjątkiem". "Everybody but Kasia has read this book."
 • połączenia zdań w znaczeniu "that" (używane po czasownikach takich jak " doubt", "deny", w zaprzeczeniu). "I don’t doubt but he’ll do it".
 • połączenia zdań w znaczeniu "than" (język nieformalny). " It no sooner started raining but it stopped".
 • jako przysłówek "only" lubv "just". "There is but one prsident" .

OR (lub)

Służy do:

 • wyrażania opcji. "You can study hard or you can fail the exam."
 • korygowania pierwszej części zdania. "There are no schools in this area, or so Tom tells us."

Uwaga:

 • Kiedy wszystkie elementy z serii połączonej łącznikiem "OR" są w liczbie pojedynczej, czasownik występuje także w formie osoby liczby pojedynczej np: "Tom or Jack is coming."
 • Kiedy elementy są w liczbie mnogiej, czasownik występuje także w formie stosownej do liczby mogiej np: "Cars or trucks are parked in this place".
 • Kiedy elementy różnią się, większość gramatyków uważa, że czasownik powinien być zgodny z najbliższym elementem np: " Tom or his brothers are coming" (A nie: Tom and his brothers is coming), ale "His brothers or Tom is coming" (a nie "His brothers or Tom are coming").

Jako łącznik dodaje tekstowi trochę powagi i z tego powodu jest bardzo pretensjonalny i literacki. Jego funkcją jest przedstawienie powodu np:

 • John thinks he will pass the exam, for he has studied all week.

Słowo "FOR" zazwyczaj używane jest jako przyimek, który ma wiele znaczeń w zależności od kontekstu np:

 • polskie "po co" pokazujące cel np: "I’m going for cigarettes" (Idę po papierosy).
 • przeznaczony na coś lub do czegoś lub dla kogoś np: "cabinet for dishes" (szafka na naczynia), "room for children" (pokój dla dzieci), "a taste for wine" (smak do wina), "hatred for people" (nienawiść do ludzi)
 • polskie "za" wyrażające pragnienie np: "long for" (tęsknić za)
 • w zamian za np: "pay for work" (płaca za pracę), " all for one" (wszyscy za hednego)
 • być za "for honest" (za uczciwością), "for better government" (za lepszym rządem)
 • zamiast np: "margarine for butter" (margaryna za masło)
 • w czyimś or jakimś interesie "to act for a client" (działać na rzecz klienta)
 • przez jakiś czas np: "for a long time" (przez długi okres czasu)
 • przez jakąś odległość np: "for two miles" (przez dwie mile)
 • do wprowadzenia podmiotu w zdaniach bezokolicznikowych "It’s time for him to go" (Czas, żeby poszedł)itp

Nor

Łącznik ten nie jest tak często stosowany w angielskich zdaniach jak pozostałe łączniki.

Zazwyczaj występuje on w parze razem z :

 • NEITHER (ani) jako łącznik posiadający w sobie zaprzeczenie np: "Neither Anna nor Gosia is at home". (Ani Anny ani Gosi nie ma w domu).
 • Słowo "neither" może być również przymiotnikiem. Znaczy ono wówczs "żaden,-a, -i, itp" np: Neither decision is made. (żadna decyzja nie została podjęta – żadna z dwóch, ani ta, ani ta).
 • Neither może być też zaimkiem np: Neither of us will do it" (Żaden z nas tego nie zrobi – ani ja ani on czy ona).

NOR ma w sobie zaprzeczenie i może być używany w zdaniach przeczących:

 • John isn’t a good student, nor he is a good driver. (John nie jest dobrym studentem ani dobrym kierowcą).

YET

Jako łącznik, słowo YET oznacza "pomimo tego" lub "ale". Jest słowem bardziej dystyngowanym np.: "John is good at history, yet his favorite subject is biology".

YET może łączyć się z innymi łącznikami np "AND". Np: "She was losing a lot of money and yet she continued to play."

Słowo YET może spełniać również inne funkcje w zdaniu:

 • polskie "jeszcze" np: "Don’t go yet!" (Nie idź jeszcze!), "There is yet time" (Jest jeszcze czas).
 • polskie "już" np: "Have they arrived yet?" (Czy już przyjechali?)
 • polski "ale" lub "jednak" np: "Odd and yet real" (Dziwne /ale/ a jednak/ prawdziwe)
 • wyrażenie idimatyczne "as yet" oznaczajęce "do tej pory" np: "This hasn’t been proven as yet" (Nie zostało to dotąd udowodnione)

So

Słowo jak łącznik SO oznacza "po to żeby" Np: "Check the writing carefully, so (that) you can find possible mistakes." (Sprawdź tekst uważnie po to żeby znależć potencjalne błędy).

So ma wiele znaczeń w języku angielskim np:

 • w ten sposób, polskie "tak" np: Do it so! (zrób to tak) "Do go so fast!" (Nie idź tak szybko)
 • bardzo np "Im so tired" (Jestem bardzo/tak zmęczony)
 • dlatego lub więc np" She is sick, so she cannot come to school." (Jest chora dlatego/więc nie może przyjść do szkoły)
 • również np: "If you are coming, so am I" (Jeśli ty idziesz, to ja również)
 • i inne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *