Przyimki (Prepositions) i przydatne zwroty:

 • in the North
 • in the south of Greece
 • at the North Pole (na Biegunie Północnym)
 • I’m going west (idę na zachód).
 • I’m going to the West (idę na zachód).
 • on the west coast (na zachodnim wybrzeżu)
 • on the east bank (na wschodnim brzegu rzeki)
 • to the left – na lewo
 • to the right – na prawo
 • on the left – po lewej stronie
 • on the right – po prawej stronie
 • in the corner – w kące
 • on the corner – na rogu (ulicy)
 • in the center – w /po środku

How do I get to …? – Jak dostać się do…?
What’s the best way to …? Jaka jest najlepsza droga do…?
Where is …? (Gdzie jest…?
Turn back./Go back. – zawróć
Turn left/right (into …-street).- skręć w lewo w pawo (w ulicę…)
Go along ….street – idź wzdłuż ulicy…
Cross the street .- przejść przez ulicę

Go straight on (until you come to …).- idź prosto (aż dojdziesz do..)
Take the first road on the left/right – skręć w pierwszą ulicę po lewej/prawej
opposite – na przeciwko
near – blisko
next to – obok
between – pomiędzy
at the end (of) – na końcu
behind – za
in front of – na przeciwko
(just) around the corner (tuż) za rogiem
traffic lights -światła drogowe

at the traffic lights – na światłach
crossroads – skrzyżowanie

at the crossroads – na skrzyżowaniu

traffic sign – znak drogowy

close to – blisko

Przykład:

– Excuse me, how do you get to the post office? (Przepraszam, jak dość na pocztę?)

– You must go straight all the way to the traffic lights (Trzeba iść cały czas prosto do świateł). At the traffic lights, turn left into Wolności St. (Na światłach, skręć w lewo w ulicę Wolności). On you left you will see a shopping center (Po lewej stronie zobaczysz centrum handlowe). Pass the shopping center and take the second street on the right (Miń centrum handlowe i skręć w drugą ulicę po prawej stronie). Go over the bridge and straight all the way to the roundabout. (Przejdź przez most i idź cały czas prosto do ronda). At the roundabout, turn left into Kościuszki St. (Na rondzie skręć w lewo w ulicę Kościuszki). The post office is opposite a big red building that you will see in that street. (Poczta znajduje się na przeciwko dużego czerwonego budynku, który zobaczysz na tej ulicy).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *