STOSOWANIE STRUKTUR LEKSYKALNO-GRAMATYCZNYCH

Zadanie 1. (2,5 pkt)

Uzupełnij każde zdanie (1.1.-1.5.), tak aby zachować znaczenie zdania wyjściowego. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 0,5 punktu.

14.1. If you see the milkman, tell him that we are leaving on Monday.
Should …………….. , tell him that we are leaving on Monday.
1.2. They were watering the garden from five to seven yesterday.
The garden ……………… from five to seven yesterday.
1.3. ‚You have lied, John!’ exclaimed Paula.
Paula accused John ……………. .
1.4. It is a shame my best friend smokes like a chimney.
I wish my best friend ……………. like a chimney.
1.5. An optician should check his eyesight as soon as possible.
He should…………………….. by an optician as soon as possible.

Zadanie 2. (2,5 pkt)

Przetłumacz fragmenty podane w nawiasach na język angielski, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 0,5 punktu.

2.1. Big cities are becoming (coraz bardziej) ……………. crowded.
2.2. When I entered her room, my sister said that she (właśnie skończyła) …………… .
2.3. Mr Paunch prefers (oglądać telewizję od) ……. any kind of sport.

2.4. Mrs Piklington never goes on holiday and (jej syn też nie) …………. .
2.5. Where is my ring? I (musiałam go zgubić) ……….. on the way to work.

WYPOWIEDŹ PISEMNA

Zadanie 3. (18 pkt)

Wypowiedz się na jeden z trzech poniższych tematów. Wypowiedź powinna zawierać od 200 do 250 słów i spełniać wszystkie wymogi typowe dla formy wskazanej w poleceniu. Zaznacz wybrany temat, zakreślając jego numer.

1. Napisz rozprawkę pod tytułem: Will traditional school serve its purpose in the future?
2. Nieustannie postępuje degradacja środowiska naturalnego. Opisz miejsce, które jest
szczególnie zagrożone.
3. Napisz recenzję filmu, który Twoim zdaniem odniósł niezasłużony sukces kasowy.
Uzasadnij swój wybór.

ODPOWIEDZI

1.1. you see the milkman

1.2. was being watered

1.3. of lying / of having lied

1.4. did not smoke / would not smoke

1.5. have his eyesight checked

2.1.more and more.

2.2.had just finished

2.3. watching TV to

2.4. nor / neither does her son

2.5. must have lost it

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *