Testy i Ćwiczenia – Present Simple i Present Continuous

Wybierz czasownik w odpowiedniej formie

 1. Next week, Frank and I _____ to the mountains.a) go b) are going. Next week, Frank and I are going to the mountains.
  Czynność odbywa się w tej chwili.
  Odpowiedź
 2. I _____ my backpack at th moment . a) pack b) am packing I am packing my backpack at the moment.
  Czynność wykonywana w tym momencie.
  Odpowiedź
 3. Frank _____ a van, so we should get there rather quickly. a) has b) is having. Frank has a van, so we should get there rather quickly.
  Czasownik have wyrażający posiadanie jest zawsze używany w Present Simple.
  Odpowiedź
 4. He ____ that we can get there in 8 hours. a) thinks b) is thinkingHe thinks that we can get there in 8 hours.
  Czasownik "think " w znaczeniu sądzić zawsze w Present Simple.
  Odpowiedź
 5. Frank _____ to the mountains every year. a) is going b) goes Frank goes to the mountains every year.
  Zwyczaj.
  Odpowiedź
 6. I_____ of a good time that we can have there. a) think b) am thinking. I am thinking of a good time that we can have there.
  Rozmyślam. Czynność wykonywana w danym momencie.
  Odpowiedź
 7. I ____ packing. a) don’t like b) am not liking I don’t like packing.
  "Like " zawsze w present simple.
  Odpowiedź
 8. Frank _____ a tent. a) takes b) is taking. Frank is taking a tent.
  Cztnność odbywa się w danym momencie.
  Odpowiedź
 9. Look ouside! My father ____. a) comes b) is comingLook ouside! My father is coming.
  Czynność odbywa się w tym momencie.
  Odpowiedź
 10. I _____ he will be happy when I tell him the news. a) believe b) am believing I believe he will be happy when I tell him the news.
  Czasownik believe jest zawsze w Present Simple.
  Odpowiedź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *