Łączniki zdań podrzędnych często są określane jako " subordinators". Ich funkcją jest określenie związku jaki zachodzi pomiędzy zdaniem podrzędnym a resztą zdania. Bardzo często znaczenie zdania zależy od tych łączników.

  • He started to sing as though he had been practising for this moment all his life.
  • Because I hate acting, I will never become an actor.

Typowe łączniki (subordinating conjunctions)

after
although
as
as if
as long as
as though
because
before
even if
even though
if
if only
in order that
now that
once
rather than
since
so that
than
that
though
till
unless
until
when
whenever
where
whereas
wherever
while

KIEDY UŻYWAĆ "LIKE" A KIEDY "AS"

Słowo "like" jest przyimkiem a nie łącznikiem, dlatego może jedynie być używane we frazach przyimkowych a nie do wprowadzania zdań podrzędnych lub współrzędnych.

Np: "My sister is pretty like my mother" (Moja siostra jest ładna jak moja mama) – przyimek

"He can’t walk normally as he did before the accident" (Nie może chodzić normalnie jak chodził przed wypadkiem).

POMIJANIE "THAT"

"That" łączy zdanie podrzędne z czasownikiem zdania nadrzędnego i w języku angielskim jest często pomijane.

  • Ania knew [that] she would become a lawyer.
  • She felt [that] they were watching her.
  • I hope [that] you will be fine.

"That" nie powinno być pomijane w trzech przypadkach:

  • kiedy wprowadza się przysłówek czasu po czasowniku np: "He said yesterday that you were in town". (Pozycja "yesterday.")
  • kiedy czasownik jest daleko oddalony np:"Our forcast reveals that some losses sustained by the factory at the beginning of the year will be doubled over the next two months." (Odległość pomiędzy "losses" i czasownikiem "be.")
  • kiedy drugie "that" wyjaśnia co zostało powiedziane lub zrobione np: "The manager said that the department was slow and that production dropped enormously." (Kierownik powiedział, że wydział był wolny i że produkacja ogromnie spadła. – bez użycia drugiego "that" oznaczałoby to, że produkacja spadła po tym jak kierownik powiedział, że wydział jest powolny.)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *