Kim jest nauczyciel? Istnieje wiele definicji i metafor opisujących zawód nauczyciela. Według Słownika Cambridge, nauczać znaczy przekazywać wiedzę; natomiast Słownik Longman’a definiuje nauczanie jako pokazanie komuś jak coś należy zrobić. Niektórzy nauczyciele uważają, że ich zawód ma wiele wspólnego z aktorstwem, ponieważ zawsze muszą występować na scenie przy pełnej widowni (klasa pełna uczniów). Inni uważają, że zawód nauczyciela jest zpokrewniony z zawodem ogrodnika, który sadzi nasiona i obserwuje ich rozwój. Jeszcze inni występują jedynie w charakterze przewodnika, który prowadzi swoich podopiecznych we właściwym kierunku, tak, aby mogli oni odkrywać i poznawać świat.

Rola nauczyciela w klasie jest uwarunkowana przyjętym podejściem do nauczania. Ogólnie wyrózniamy dwa podejścia do nauczania – skoncentrowanie wokół nauczyciela oraz skoncentrowane wokół ucznia.

Rola nauczyciela w klasie różni się w zależności od rodzaju i etapu zadania.

NAUCZANIE SKONCENTROWANE WOKÓŁ UCZNIA:

Asystent (Facilitator) – W roli tej nauczyciel pomaga uczniom w procesie uczenia się poprzez tworzenie odpowiednich warunków do pracy. Rola ta pokrywa się z innymi rolami jakie nauczyciel pełni w klasie.

Kontroler (Controler) – W roli tej nauczyciel przejmuje kontrolę nad zadaniem postawionym przed uczniem. Typowym przykładem mogą być ćwiczenia, w których uczeń musi automatycznie powtarzać za nauczycielem ćwiczoną formę (tzw. dryle) lub czytanie na głos w celu skupienia uwagi uczniów. W roli tej nauczyciel także ma za zadanie przywrócenie dyscypliny w klasie, w trakcie wykładów, udzielania instrukcji, czy zadawania pytań.

Organizator (Organizer) – Jest jedną z najbardziej istotnych ról, w której nauczyciel przygotowuje różnego rodzaju zadania i ćwiczenia. Wiąże się to z udzielaniem uczniom informacji w jaki sposób dane zadanie ma być wykonane, z podziałem na grupy/pary oraz z zakończeniem zadania w odpowiednim czasie. Należy pamiętać o tym, że uczniowie powinni być zaangażowani w organizację lekcji; przejawia się to w poinformowaniu uczniów o tym co trzeba zrobić i dlaczego to trzeba zrobić, aby mogli oni podejść do zadania z entuzjazmem, przygotowaniem oraz wiedzą o przydatności przerabianego materiału.

Osoba Oceniająca (Assessor) – Każy uczeń, prędzej czy później, oczkuje ocenienia jego umiejętności. W roli tej nauczyciel przedstawia uczniowi swoją opinię (feedback) odnośnie jego postępu w nauce, nagradza poprawność lub poprawia błędy popełnione przez ucznia. Istotnym jest, aby uczeń wiedział za co jest oceniany i w jaki sposób jest oceniany. Musi mieć on świadomość czego sie od niego oczekuje i znać dokładnie próg, który musi osiągnąć oraz kryteria oceny. Innym problemem, który nauczyciel może napotkać w tej roli, to sprawiedliwość oceny i krytyki. Nauczyciel powinien być bardzo wrażliwy na potencjalną reakcję ze strony uczniów.

Sufler (Prompter) – Aczkolwiek śmiesznie ta nazwa brzmi, w praktyce nauczyciel bardzo często występuje w tej roli, szczególnie podczas zajęć konwersacyjnych (speaking lessons). Uczniom często brakuje słów lub gubią się w tym co powiedzieli i potrzebują bodźca, pomocy, naprowadzenia na właściwy tor.

Uczestnik (Participant) – Rola bardzo często przyjmowana w różnego typu dyskusjach, czy przy ćwiczeniu scenek/sytuacji (role-play). Nauczyciel może stać z boku i obserwować pracę uczniów poprawiając błędy lub bezpośrednio uczestniczyć w danym zadaniu, ku radości wielu uczniów.

Źródło (Resource) – Rola ta nie oznacza, że nauczyciel musi wiedzieć wszystko o przedmiocie, który wykłada. Nauczyciel bardziej ma za zadanie wskazanie uczniom gdzie daną informację można znaleźć, co może się przyczynić do rozwoju autonomii ucznia. W trakcie wykonywania zadań, studenci mogą mieć pytania związane z tym co robią, mogą prosić o wyjaśnienie słownictwa, zwrotów, a nauczyciel, z jego wiedzą i doświadczeniem, może być ich najważniejszym źródłem informacji.

Obserwator (Observer) – W roli tej nauczyciel może zaobserwować potencjalne problemy swoich uczniów, jak również ich postęp. Rola ta jest bardzo przydatna do późniejszej oceny uczniów, do poprawiania błędów i wydawania opinii (feedback) na temat poprawności wypowiedzi.

Korepetytor (Tutor) – Czasami zachodzi potrzeba, szczególnie podczas pracy indywidualnej uczniów, kiedy nauczyciel będzie udzielał instrukcje jednemu uczniowi, bądź grupie uczniów. Z uwagi na duża liczebnośc klas, nauczyciel nie często będzie miał możliwość wcielić się w rolę korepetytora. Pamiętać jednak należy, że rola ta umożliwia osobisty kontakt z każdym uczniem, co może mieć wpływ na motywację ucznia do nauki, jego samoocenę, poczucie wartości, itp.

NAUCZANIE SKONCENTROWANE WOKÓŁ NAUCZYCIELA:

Najczęstszą rolą, którą przyjmuje nauczyciel, to rola kontrolera, organizatora, osoby oceniającej, obserwatora i źródła.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *