BE

Czasownik "BE", poza swoim znaczeniem leksykalnym "być" ma także funkcje gramatyczną, pełniąc rolę słowa posiłkowego w budowie czasów w aspekcje progresywnym (są to wszystkie czasy, w których czasownik główny przybiera końcówkę "-ING" np: Present Continuous, Present Perfect Continuous, Past Continuous, Past perfect Continuous, Future Continuous i Future Perfect Continuous).

Czasownik "TO BE" jako czasownik leksykalny

Czasownik być jest czasownikiem nieregularnym w każdym języku. Oznacza to, że jego formy dla każdej osoby nie możne przewidzieć w oparciu o jakąś logiczną konstrukcję morfologiczną. W języku polskim nie można zgadnąć, że dla pierwszej osoby liczby mnogie czasownik "być" to "są". W języku angielskim jest podobnie. Oczywiście angielski jest o wiele prostszy pod tym względem. Odmiana "TO BE" wygląda następująco:

Liczba pojedyńcza
Iam
youare
heis
sheis
itis
Liczba mnoga
weare
youare
theyare

Czasownik leksykaly "BE" w języku angielskim często określa się mianem "copula verb". Oznacza to, że czasownik ten jest łącznikiem pomiędzy podmiotem zdania a jego dopełnieniem np.:

  • She is a teacher (Ona jest nauczycielką). – Be funkcjonuje w tym zdaniu jako łącznik równoważący podmiot "she" z dopełnieniem "a teacher". Nie wyraża ono żadnej akcji a jedynie określa pewne cechy podmiotu.

Czasownik "BE" zaprzecza się poprzez dodanie NOT po czasowniku np:

  • She is not English. (Ona nie jest angielką)

Czasownikiem "BE" buduje się również pytania w zdaniach gdzie jest on głównym czasownikiem zdania (powyższy przykład).

Liczba pojedyńcza
AmI ?
Areyou?
Ishe?
Isshe?
Isit?
Liczba mnoga
Arewe?
Areyou?
Arethey?

Czasownik "to be" we wszystkich czasach i osobach

OsobaPresent SimplePresent ContinuousPresent perfectPresent Perfect Continuous
Iamam beinghave beenhave been being *
youareare beinghave beenhave been being *
heisis beinghas been has been being *
sheisis beinghas been has been being *
itisis beinghas been has been being *
weareare beinghave beenhave been being *
youareare beinghave beenhave been being *
theyareare beinghave beenhave been being *
OsobaPast SimplePast ContinuousPast PerfectPast Perfect Continuous
Iwaswas beinghad beenhad been being *
youwerewere beinghad beenhad been being *
hewaswas beinghad beenhad been being *
shewaswas beinghad beenhad been being *
itwaswas beinghad beenhad been being *
wewerewere beinghad beenhad been being *
youwerewere beinghad beenhad been being *
theywerewere beinghad beenhad been being *
OsobaFuture SimpleFuture ContinuousFuture PerfectFuture Perfect Continuous
Iwill bewill be being *will have beenwill have been being *
youwill bewill be being *will have beenwill have been being *
hewill bewill be being *will have beenwill have been being *
shewill bewill be being *will have beenwill have been being *
itwill bewill be being *will have beenwill have been being *
wewill bewill be being *will have beenwill have been being *
youwill bewill be being *will have beenwill have been being *
theywill bewill be being *will have beenwill have been being *

* formy rzadko używane.

Czasownik BE jako czasownik pomocniczy

Poza swoim tradycyjnym znaczeniem czasownik BE używany jest w konstrukcjach gramatycznych do budowy czasów progresywnych. Są to wszystkie czasy, w których czasownik główny przybiera końcówkę "-ING" np: Present Continuous, Present Perfect Continuous, Past Continuous, Past perfect Continuous, Future Continuous i Future Perfect Continuous.

We wszystkich tych czasach czasownik ten jest jedynie słowem gramatycznym, którego celem jest utworzenie konstrukcji gramatycznej.

We wszystkich czasach w których występuje ten czasownik pomocniczy pytania tworzy sie poprzez inwersję czasownika "BE" tak jak to miało miejsce w jego tradycyjnym znaczeniu np.:

  • Has he been running for hours? (Czy biega już od godzin?). "Has been" jest trzecią formą czasownika "TO BE" w czasie Present Perfect.
  • Have you been playing the game long? (Czy długo grasz w tą grę?)
  • Is she crying? (Czy ona płacze?)

W każdym z tych przypadków "BE" nie jest głównym czasownikiem zdania, a jedynie słowem pomocniczym do tworzenia czasu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *