Przyimki (Prepositions) i przydatne zwroty:

 • in the North
 • in the south of Greece
 • at the North Pole (na Biegunie Północnym)
 • I’m going west (idę na zachód).
 • I’m going to the West (idę na zachód).
 • on the west coast (na zachodnim wybrzeżu)
 • on the east bank (na wschodnim brzegu rzeki)
 • to the left – na lewo
 • to the right – na prawo
 • on the left – po lewej stronie
 • on the right – po prawej stronie
 • in the corner – w kące
 • on the corner – na rogu (ulicy)
 • in the center – w /po środku

How do I get to …? – Jak dostać się do…?
What’s the best way to …? Jaka jest najlepsza droga do…?
Where is …? (Gdzie jest…?
Turn back./Go back. – zawróć
Turn left/right (into …-street).- skręć w lewo w pawo (w ulicę…)
Go along ….street – idź wzdłuż ulicy…
Cross the street .- przejść przez ulicę

Go straight on (until you come to …).- idź prosto (aż dojdziesz do..)
Take the first road on the left/right – skręć w pierwszą ulicę po lewej/prawej
opposite – na przeciwko
near – blisko
next to – obok
between – pomiędzy
at the end (of) – na końcu
behind – za
in front of – na przeciwko
(just) around the corner (tuż) za rogiem
traffic lights -światła drogowe

at the traffic lights – na światłach
crossroads – skrzyżowanie

at the crossroads – na skrzyżowaniu

traffic sign – znak drogowy

close to – blisko

Przykład:

– Excuse me, how do you get to the post office? (Przepraszam, jak dość na pocztę?)

– You must go straight all the way to the traffic lights (Trzeba iść cały czas prosto do świateł). At the traffic lights, turn left into Wolności St. (Na światłach, skręć w lewo w ulicę Wolności). On you left you will see a shopping center (Po lewej stronie zobaczysz centrum handlowe). Pass the shopping center and take the second street on the right (Miń centrum handlowe i skręć w drugą ulicę po prawej stronie). Go over the bridge and straight all the way to the roundabout. (Przejdź przez most i idź cały czas prosto do ronda). At the roundabout, turn left into Kościuszki St. (Na rondzie skręć w lewo w ulicę Kościuszki). The post office is opposite a big red building that you will see in that street. (Poczta znajduje się na przeciwko dużego czerwonego budynku, który zobaczysz na tej ulicy).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *