Angielski zwrot ‘in spite of’ oznacza w języku polskim ‘pomimo’ lub ‘wbrew’. Jest słowem zbliżonym w znaczeniu do ‘despite’. Różni się nieco od słów takich jak ‘although’ lub ‘though’, ponieważ zawiera w sobie element negatywny: ‘na przekór’. Należy zwrócić uwagę na formę czasownika po wyrażeniu ‘in spite of’ – jest to zawsze gerund (forma -ing).

Although we were studying in the same school, I didn’t know him.
Chociaż (pomimo że )uczyliśmy się w jednej szkole, nie znałem go.
In spite of studying hard, I didn’t pass the exam. Pomimo tego że uczyłem się bardzo, nie zdałem egzaminu. Wbrew temu że uczyłem się, nie zdałem egzaminu.

Przykłady:

  1. We were walking at the beach in spite of a horrible heat. Chodziliśmy po plaży pomimo strasznego upału.
  2. In spite of learning words on cards, the child always connected reading with reality. Pomimo nauki słów z kard, dziecko zawsze łączyło czytanie z rzeczywistością.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *