Zdania twierdzące

 1. She ___ two languages. a) spoke b) speaked Odpowiedź: She spoke two languages
  Czasownik w czasie przeszłym jest identyczny w każdej osobie. "Speak" jest czasownikiem nieregularnym.
  Odpowiedź
 2. John was a pilot. He ___ a plane. a) flyed b) flew Odpowiedź: John was a pilot. He flew a plane.
  Czasownik w czasie przeszłym jest identyczny w każdej osobie. "Fly" jest czasownikiem nieregularnym.
  Odpowiedź
 3. They ___ English. a) learned b) learnd Odpowiedź: They learned English.
  Czasownik w czasie przeszłym jest identyczny w każdej osobie. "Learn" jest czasownikiem regularnym i nieregularnym.
  Odpowiedź
 4. Henry ___ football. a) liked b) like Odpowiedź: Henry liked football.
  Czasownik w czasie przeszłym jest identyczny w każdej osobie. "Like" jest czasownikiem regularnym.
  Odpowiedź
 5. She ___ here every day. a) came b) comed Odpowiedź: She came here every day.
  Czasownik w czasie przeszłym jest identyczny w każdej osobie. "Come" jest czasownikiem nieregularnym.
  Odpowiedź
 6. Jane was a teacher. She ___ Spanish. a) teached b) taught Odpowiedź: She taught Spanish.
  Czasownik w czasie przeszłym jest identyczny w każdej osobie. "Teach" jest czasownikiem nieregularnym.
  Odpowiedź
 7. I ___ tea to coffee. a) preferred b) preferd Odpowiedź: I preferred tea to coffee.
  Czasownik w czasie przeszłym jest identyczny w każdej osobie. "Prefer" jest czasownikiem regularnym.
  Odpowiedź
 8. We ___ some chocolate. a) wanted b) wants Odpowiedź: We wanted some chocolate.
  Czasownik w czasie przeszłym jest identyczny w każdej osobie. "Want" jest czasownikiem regularnym.
  Odpowiedź
 9. Bill___ a student. a) was b) were Odpowiedź: Bill was a student.
  Bill jest trzecią osobą liczby pojedynczej, a więc należy użyć was.
  Odpowiedź
 10. We___to the cinema. a) went b) goed Odpowiedź: We went to the cinema.
  Czasownik w czasie przeszłym jest identyczny w każdej osobie. "Go" jest czasownikiem nieregularnym.
  Odpowiedź

Zdania przeczące

 1. She ___ two languages. a) didn’t speak b) don’t speak Odpowiedź: She didn’t speak two languages
  Czasownik w czasie przeszłym jest identyczny w każdej osobie. Zaprzecza się go poprzez "didn’t" pozostawiając czasownik bez zmian.
  Odpowiedź
 2. John wasn’t a pilot. He ___ a plane. a) didn’t fly b) didn’t flew Odpowiedź: John wasn’t a pilot. He didn’t fly a plane.
  Czasownik w czasie przeszłym jest identyczny w każdej osobie. Zaprzecza się go poprzez "didn’t" pozostawiając czasownik bez zmian.
  Odpowiedź
 3. They ___ English. a) didn’t learn b) didn’t learned Odpowiedź: They didn’t learn English.
  Czasownik w czasie przeszłym jest identyczny w każdej osobie. Zaprzecza się go poprzez "didn’t" pozostawiając czasownik bez zmian.
  Odpowiedź
 4. Henry ___ football. a) didn’t like b) didn’t liked Odpowiedź: Henry didn’t like football.
  Czasownik w czasie przeszłym jest identyczny w każdej osobie. Zaprzecza się go poprzez "didn’t" pozostawiając czasownik bez zmian.
  Odpowiedź
 5. She ___ here every day. a) didn’t come b) didn’t came Odpowiedź: She didn’t come here every day.
  Czasownik w czasie przeszłym jest identyczny w każdej osobie. Zaprzecza się go poprzez "didn’t" pozostawiając czasownik bez zmian.
  Odpowiedź
 6. Jane wasn’t a teacher. She ___ Spanish. a) didn’t teached b) didn’t teach Odpowiedź: She didn’t teach Spanish.
  Czasownik w czasie przeszłym jest identyczny w każdej osobie. Zaprzecza się go poprzez "didn’t" pozostawiając czasownik bez zmian.
  Odpowiedź
 7. I ___ tea to coffee. a) didn’t prefer b) didn’t preferred Odpowiedź: I didn’t prefer tea to coffee.
  Czasownik w czasie przeszłym jest identyczny w każdej osobie. Zaprzecza się go poprzez "didn’t" pozostawiając czasownik bez zmian.
  Odpowiedź
 8. Jane wasn’t a mechanic. She ___ cars. a) didn’t fixed b) didn’t fix Odpowiedź: She didn’t fix cars.
  Czasownik w czasie przeszłym jest identyczny w każdej osobie. Zaprzecza się go poprzez "didn’t" pozostawiając czasownik bez zmian.
  Odpowiedź
 9. We ___ any chocolate. a) didn’t want b) didn’t wanted Odpowiedź: We didn’t want any chocolate.
  Czasownik w czasie przeszłym jest identyczny w każdej osobie. Zaprzecza się go poprzez "didn’t" pozostawiając czasownik bez zmian.
  Odpowiedź
 10. Bill ___ a student. a) wasn’t b) weren’t Odpowiedź: Bill wasn’t a student.
  Pierwsza i trzecia osoba wliczby pojedynczej wymagają użycia "was "
  Odpowiedź

Pytania

 1. ___she ___ two languages? a) did, speak b) did, speaked. Odpowiedź: Did she speak two languages?
  Czasownik w czasie przeszłym jest idntyczny w każdej osobie. Pytanie buduje się poprzez zastosowanie czasownika posiłkowego "did ".Główny czasownik pozostaje bez zmian.
  Odpowiedź
 2. ___ they ___ English? a) did, learn b) did, learned Odpowiedź: Did theu learn English?
  Czasownik w czasie przeszłym jest idntyczny w każdej osobie. Pytanie buduje się poprzez zastosowanie czasownika posiłkowego "did ". Główny czasownik pozostaje bez zmian.
  Odpowiedź
 3. John was a pilot. ___he ___ a plane? a) did, flew b) did, fly Odpowiedź: Did fe fly a plane?
  Czasownik w czasie przeszłym jest idntyczny w każdej osobie. Pytanie buduje się poprzez zastosowanie czasownika posiłkowego "did ".Główny czasownik pozostaje bez zmian.
  Odpowiedź
 4. ___Henry ___ footbal? a) did, like b) did, liked Odpowiedź: Did Henry like football?
  Czasownik w czasie przeszłym jest idntyczny w każdej osobie. Pytanie buduje się poprzez zastosowanie czasownika posiłkowego "did ".Główny czasownik pozostaje bez zmian.
  Odpowiedź
 5. ___she ___ here every day? a) did, come b) did, came Odpowiedź: Did she come here every day?
  Czasownik w czasie przeszłym jest idntyczny w każdej osobie. Pytanie buduje się poprzez zastosowanie czasownika posiłkowego "did ".Główny czasownik pozostaje bez zmian.
  Odpowiedź
 6. Jane was a teacher. ___she ___ Spanish? a) did, teached b) did, teach Odpowiedź: Did she teach Spanish?
  Czasownik w czasie przeszłym jest idntyczny w każdej osobie. Pytanie buduje się poprzez zastosowanie czasownika posiłkowego "did ".Główny czasownik pozostaje bez zmian.
  Odpowiedź
 7. ___I ___ tea to coffee? a) did, prefer b) did, preferred Odpowiedź: Did I prefer tea to coffee?
  Czasownik w czasie przeszłym jest idntyczny w każdej osobie. Pytanie buduje się poprzez zastosowanie czasownika posiłkowego "did ".Główny czasownik pozostaje bez zmian.
  Odpowiedź
 8. Jane was a mechanic. ___she ___ cars? a) did, fixed b) did, fix Odpowiedź: Did she fix cars?
  Czasownik w czasie przeszłym jest idntyczny w każdej osobie. Pytanie buduje się poprzez zastosowanie czasownika posiłkowego "did ".Główny czasownik pozostaje bez zmian.
  Odpowiedź
 9. ___we ___ any chocolate? a) did, want b) did, wanted Odpowiedź: Did we want any chocolate?
  Czasownik w czasie przeszłym jest idntyczny w każdej osobie. Pytanie buduje się poprzez zastosowanie czasownika posiłkowego "did ".Główny czasownik pozostaje bez zmian.
  Odpowiedź
 10. ___Bill a student? a) was b) were Odpowiedź: Was Bill a student?
  Trzecia i pierwsza osoba liczby pojedynczej wymaga użycia czasownika "was".
  Odpowiedź

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *