Pytania (questions) można ogólnie podzielić na:

 • pytania retoryczne  (rhetorical questions) – są to pytania na które nie oczekujemy odpowiedzi np,: “Could you open the door for me”? Nie jest to pytanie, chociaż zdanie to ma gramatyczną formę pytania, ale prośba. Ten typ pytania wywodzi się z przeznaczenia danej formy gramatycznej w zdaniu. Mówca nie pyta, a prosi lub wydaje polecenie, np.: “Open the door for me, will you”?
 • pytania tak lub nie (yes-no questions) –  pytanie tego typu wymagają krótkiej odpowiedzi “tak” albo “nie”, np.: “Would you like some tea?, Do you want to go home?, Can you play the guitar”?
 • pytania przedstawiające wybór (choice questions) – np.: “Do you want tea or coffee’?
 • pytania szczegółowe zaczynające się od “wh” (wh-questions) – “Who is playing with us?, Which color do you like”? Pytania tego typu zawierają słowa pytające (interrogative words) takie jak: when, which, who, how, itp.
 • Pytania na końcu zdania tzw tag questions – “You really love walking, don’t you”? Pytanie to ma formę zdania twierdzącego z małym pytaniem na samym końcu zdania (prawda?, co nie? nieprawdaż?). Więcej na temat question tags.
 • pytania pośrednie (indirect questions) – to pytania, które nie mają formy zdania pytającego. Question tags są typowym przykładem, ale nie tylko np.: “I wonder what you like”? Pytanie takie posiada wprowadzenie, które jest albo pytaniem samym w sobie (Do you know where she went? – mówca pyta gdzie ona poszła ale pytanie gramatyczne to “czy wiesz?”) albo jakimś stwierdzeniem, rozkazem, itp.  Przykład: Tell me what your name is?
 • pytania bezpośrednie (direct questions) – mają formę zdania pytającego np.: “Do you want tea or coffee’?

Can you swim? – pytanie bezpośrednie, pytanie tak lub nie, może być również pytaniem retorycznym w zależności od kontekstu

Typowa różnica pomiędzy pytaniami bezpośrednimi i pośrednimi.

 • Can you swim? – bezpośrednie
 • I wonder if you can swim? – pośrednie

W pytaniu bezpośrednim stosujemy formę gramatyczną pytania, czyli w tym wypadku inwersję czasownika “can”.
W pytaniu pośrednim stosujemy formę  gramatyczną zdania twierdzącego – nie można powiedzieć “I wonder if can you swim”?

 • Where is the nearest gas station? – bezpośrednie
 • Can you tell me where the nearest gas station is? – pośrednie
 • What is your name? – bezpośrednie
 • Can you tell me what your name is? – pośrednie

Więcej na temat angielskich pytań.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *